The Idiot // Trai­ler

Trai­ler für das Maga­zin “THE IDIOT”.

Kon­zept, Krea­tion, Reali­sation